Menu

Nog veel onzekerheden over sanering Broekpolder

Het overleg over de sanering van de Broekpolder gaat gestaag door. De Federatie Broekpolder onderhandelt daarover samen met de gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer over de te nemen acties. In het overleg zijn de provincie Zuid-Holland, DCMR en het Hoogheemraadschap Delfland de belangrijkste gesprekspartners. Er worden nu allerlei afwegingen gemaakt om een zo reëel mogelijke vorm van sanering te vinden. Het is nu nog geen uitgemaakte zaak dat er daadwerkelijk tot een uitgebreide sanering wordt overgegaan. De federatie voert gesprekken met deskundigen op het gebied van natuur, zoals vogelaars, natuurkenners en boomspecialisten, om tot een goed inzicht te komen, wat een goed beleid is voor onze polder. Ook zullen we een onderzoek van de GGD in onze overwegingen betrekken, dat de risico’s van het recreëren in de polder in beeld gaat brengen. De uitslag daarvan verwachten we in december.

Het afkoppelen van de golfclub van het filterstation langs de Watersportweg is aanstaande. Waarschijnlijk zal de afwatering van het golfterrein vanaf januari 2019 niet meer via dat filterstation gaan, maar langs slootjes in de Broekpolder. De capaciteit van het filterstation kan dan volledig worden besteed aan het hondenloslosgebied en het EAE. Hopelijk behoort daardoor de jaarlijks terugkerende vernatting van de paden in het hondenlosloopgebied tot het verleden.

Binnenkort komt er een nieuw integraal inrichtingsplan voor de gehele Broekpolder. Bureau Stroming gaat dat opstellen. Daarin zal de ontwikkeling van de nog niet omgevormde delen in de Broekpolder, zoals het bosgebied in het noorden en noordwesten in de lijn van De Ruigte worden voorgesteld.

Op de plaats waar de scouting langs de Watersportweg wordt gesitueerd, moeten helaas veel bomen worden gekapt i.v.m. de ophoging van het gebied. Wel is bedongen dat het contingent bos dat er nu is, weer teruggeplaatst gaat worden. Ook moeten er bomen worden gekapt langs de Broekpolderweg i.v.m. de aanleg van de Blankenburgtunnel. Daar moet namelijk een persleiding komen, wat het noodzakelijk maakt om de daar staande bomen te verwijderen.

Paul van Vugt