Menu

Nieuwsbrief nummer 14 - Oktober 2019

In deze editie:  

 • Het bestuur 
 • Opening Rottahuis en nieuwe naam EAE
 • Challenge 4 Bikkels
 • Bezoek gemeenteraad en burgemeester Jetten 
 • Week tegen Eenzaamheid
 • Klissen 
 • Werkzaamheden Klauterwoud
 • Bosomvorming en sanering 
 • Visie op omvorming bosvakken
 • Interview met Tineke Franssen 
 • Instagrampagina Federatie Broekpolder
 • Agenda 

Het bestuur van de Federatie Broekpolder

Bent u al bekend met de bestuursleden van de Federatie Broekpolder? 

v.l.n.r.: Harm Borgers (voorzitter), Wim Meijer, Aarnout van Deursen, Paul van Vugt  

Opening Rottahuis en nieuwe naam Educatief Archeologisch Erf (EAE)

Op 11 oktober is het nieuwe Rottahuis geopend! Bij de nagespeelde Slag bij Vlaardingen, in juni vorig jaar, waren de contouren al goed zichtbaar voor de vele bezoekers: het Rottahuis in de Broekpolder, gelegen op een kunstmatige terp. Het Rottahuis is een getrouwe kopie van een woning van rond het jaar 1000 AD, gebouwd met nagemaakt historisch gereedschap. Restanten van het origineel waren gevonden bij de bouw van de Markthal in Rotterdam. De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga was daarom overgekomen om het huis te bezichtigen en te openen met burgemeester Annemiek Jetten.

Dit was ook een mooi moment om de nieuwe naam van het Educatief Archeologisch Erf bekend te maken: Masamuda. Masamuda is de inheemse naam voor het Maasmondgebied zoals die in de middeleeuwen voorkwam en die het focusgebied van het Erf bestrijkt. De naam geeft uitdrukking aan het herkomstgebied van de archeologische reconstructies en hun datering.

In het weekend van 12 en 13 oktober waren de Nationale Archeologiedagen en hierbij werd Masamuda druk bezocht. 

Nieuwe naam

Challenge 4 Bikkels

Al 5 jaar organiseren Adventure Vlaardingen, Lions Club Vlaardingen en Stichting Survival Vlaardingen geheel belangeloos een top middag voor kinderen met een beperking die zich niet laten beperken. Ook dit jaar (13 oktober) was het een goed verzorgde middag op de trainingslocatie van Adventure Vlaardingen en Stichting Survival Vlaardingen. Een middag waar 65 kinderen met een beperking even het middelpunt konden zijn. Hans ten Have en zijn coördinator Willem Poot van Adventure zorgen er met heel erg veel vrijwillige begeleiding voor dat kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is hun grenzen konden verleggen op de verschillende onderdelen van het outdoor parcours. Prachtig om te zien en respect voor alle deelnemers. De kinderen waren afkomstig uit de hele regio tot aan Tilburg toe. 

Er komen in de Broekpolder steeds meer faciliteiten waarmee kinderen met een beperking net zo kunnen ploeteren en klauteren en vies kunnen worden als alle andere kinderen. Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepast rolstoelpad en aan nieuwe speeltoestellen in het klauterwoud.

Challenge4bikkels2019

Bezoek gemeenteraad en burgemeester Jetten

Afgelopen 3 september is eind van de middag en begin van de avond de gemeenteraad samen met burgemeester Jetten en wethouder de Leede op bezoek geweest bij de Federatie Broekpolder.
Na ontvangst en een openingspraatje van de voorzitter op het Educatief Archeologisch Erf werd er een rondje gemaakt door de polder om ter plekke te bekijken wat de situatie is van een deel van de polder. dit in het kader van de discussie over mogelijke sanering en herinrichting. Wat opviel was dat grote stukken van het bos er prima bij staan, de natuur geen last heeft van de vervuilde grond, dat het water gezuiverd wordt door onder andere het riet, dat al het water wat geloosd wordt op de Vlaardingse Vaart van schone kwaliteit is, dat de runderen regelmatig nagekeken worden op mogelijke besmetting van gifresten maar dat dit niet geconstateerd wordt.

Na de wandeling kwam het gezelschap terug op het EAE en kreeg het klauterwoud en het EAE nog de gelegenheid om een update te geven over de recente ontwikkelingen die bij hun spelen. De gemeenteraad en burgemeester bedankten de vrijwilligers hartelijk voor de mooie uiteenzettingen.

bezoek

Wandeling in de Broekpolder - Week tegen Eenzaamheid

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid (1 tot 8 oktober) werd er een extra wandeling door de Broekpolder georganiseerd. In samenwerking met een ambassadeur is er een wandeling opgezet die vooral bedoeld was voor iedereen die het leuk vindt om bij een wandelgroep aan te sluiten, maar liever niet bij een al bestaand groepje. Door deze wandeling ontmoeten een aantal mensen elkaar voor het eerst. Het met elkaar wandelen heeft geresulteerd in een Whatsappgroep om vaker samen dingen te ondernemen. Een groot succes!

Klissen

Elk jaar opnieuw bloeien de klissen in de Ruigte van juni tot augustus. De grote klit of klis komt voor in bermen, ruigten en op open plekken in bossen. De vruchten worden verspreid doordat ze aan de vacht van dieren blijven hangen. Ook blijven ze aan kleding hangen. Dit jaar staan er wel erg veel klissen in de Ruigte, die blijven dan ook hangen aan de vacht van de Schotse Hooglanders, zeker op de kop van de dieren zijn er veel te vinden.

Dit kan geen kwaad, de dieren hebben er weinig last van, en in de loop van het najaar vallen ze er vanzelf weer af.  Die klissen zijn niet sterk genoeg om in de huid van de dieren door te dringen, dus vrees voor infecties of ontstekingen is ongegrond. De klis is een tweejarige plant, die zich net zo makkelijk voortplant als bijvoorbeeld een brandnetel. Onze Ruigte is daar kennelijk erg geschikt voor. Zo zie je ook ontzettend veel kaardebollen staan, die elders uiterst zeldzaam zijn, staat hier en daar op de rode lijst, mag dus niet geplukt worden.

 Tineke Oostveen

Werkzaamheden Klauterwoud

Het is druk rondom de werkzaamheden in het Klauterwoud. De werkzaamheden voor zowel het Rolstoel Avonturen Pad, als de uitbreiding en aanpassing van het Speeleiland zijn gestart! De bedoeling is om de feestelijke opening te doen in het voorjaar van 2020. Beide voorzieningen dragen bij aan de doelstelling om het Klauterwoud voor alle kinderen toegankelijk te laten zijn, en dat er voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen met en zonder beperking.

Naast de nieuwe voorzieningen vragen ook de bestaande voorzieningen om aandacht, in de zin van opknappen, verbeteren en vernieuwen. Hierbij moet gedacht worden aan het doolhof, Knuppelpad, het pontje en de diverse bruggetjes in het gebied.

Bekijk hier de presentatie van Eibe over de ontwikkelingen in het Klauterwoud.

Nieuw klimtoestel

Bosomvorming en sanering

Gestaag maar langzaam is er voortgang over de bosomvorming en sanering in de polder.

Het overleg tussen de verschillende belanghebbende partijen is op een positieve wijze hervat. Er ligt nu een voorstel op tafel van gemeente en Staatsbosbeheer voor een plan van aanpak, waarin globale afspraken staan over de tijd waarin het een en ander moet gaan verlopen en de kaders worden voorgesteld. Bovendien is op voorspraak van de Federatie afgesproken, dat Bureau Stroming kan gaan werken aan een gedetailleerde versie van de schets, die al eerder door hen is vervaardigd.

Daarmee kan er een concretere basis ontstaan voor gezamenlijke consensus over de te volgen uitvoering van de bosomvorming. In het vervolg van dit kwartaal hopen we meer duidelijkheid te krijgen. Er is bovendien een positieve brief van de gedeputeerde van de provincie, mevrouw Bom ontvangen, waarin zij aangeeft om bij een verder positief verloop van de gesprekken geld vrij te maken voor de activiteiten.

Paul van Vugt (bestuurslid)

 

Cees Groen

Visie op omvorming bosvakken

Het bestuur van de Federatie Broekpolder wordt geadviseerd door een groep deskundigen op het gebied van cultuurtechniek, bomen en natuur, de Natuurkamer. De Natuurkamer is de ‘spreekbuis van de natuur’ en volgt de ontwikkeling van flora en fauna in de Broekpolder. De Natuurkamer is vanaf april 2019 naar het bos in het noordelijk deel van de Broekpolder gaan kijken en heeft voor de verwachte bosomvorming een visie ontwikkeld genaamd ”de natuurlijke weg”.

De feiten op een rij:

 • De provincie vindt dat de polder gesaneerd moet worden en heeft hiervoor een financiële bijdrage klaarliggen. Afdekken van vervuilde grond met een leeflaag levert geen ecologische verbetering. Integendeel, alle bomen en de onderbegroeiing zullen hierdoor verloren gaan evenals een groot deel van de fauna.
 • Het Broekpolderbos heeft een grote onderhoudsachterstand, dunning is hard nodig
 • Sommige populierenvakken zijn aan vervanging toe, andere pas over 10-15 jaar.
 • Essentaksterfte is een onzekere factor. SBB is voor preventief ruimen zoals gebeurde bij bijvoorbeeld de laatste uitbraak van Vogelpest in Nederland. Wij staan een voorzichtiger aanpak voor en pleiten voor een opener bos en behoud van de niet ernstig verzwakte bomen.
 • De natuur in de Broekpolder heeft zich in de afgelopen 25 jaar enorm ontwikkeld, zeer veel soorten planten en dieren zijn erbij gekomen, de variatie is sterk toegenomen. Kaalkap zorgt ervoor dat het bos weer een pioniersbos wordt zoals rond 1980. Waardoor de huidige soortenrijkdom gedurende vele jaren verloren is en de recreanten geen aantrekkelijk gebied meer kunnen beleven.
 • Het uitgangspunt van de Federatie en de provincie is dat het resultaat van de  inspanningen moet zijn dat het bos na omvorming en sanering veel beter is dan nu, Saneren door het aanbrengen van een leeflaag in het bos voldoet niet aan dit uitgangspunt.

 De “natuurlijke weg” houdt in:

 • Kleine ingrepen in de bosvakken doen en noodzakelijke ingrepen zo veel mogelijk spreiden in de tijd.
 • Alleen bos wat echt slecht is vervangen door nieuwe soorten struiken en bomen
 • Heel goed nadenken of ingrijpende sanering wel nodig is. De natuur lijkt geen last te hebben van de vervuiling, zelfs in de Schotse Hooglanders worden geen van de aanwezige gifstoffen teruggevonden. Zij eten dagelijks grote hoeveelheden planten!
 • Heel creatief kijken naar de mogelijkheden om de vervuiling binnen de polder te houden en de natuurlijke reinigingsmogelijkheden optimaal benutten.

Huib Sneep

 

Interview met Tineke Franssen - Gids bij de Federatie Broekpolder

Elk jaar zijn er diverse wandelingen in de Broekpolder. Deze wandelingen zouden niet mogelijk zijn zonder onze vrijwilligers. 
Onlangs hebben wij een van onze gidsen wat vragen gesteld over het begeleiden van de wandelingen.

Het interview is via deze link te lezen!

John de Graaf

 

Volgt u ons al op Instagram?

Naast een website en Facebookpagina beschikt de Federatie Broekpolder sinds enige tijd ook over een Instagrampagina! Hier worden mooie foto's geplaatst. Foto's zijn altijd welkom en kunnen worden gemaild naar tderave@derodedraad.nuDe pagina bekijken en volgen kan hier.

Collage

Agenda

 • Zaterdag 23 november - Herfstwandeling        
 • Zondag 1 december - Runderwandeling 
 • Zaterdag 21 december - Snertwandeling 
 • Zondag 22 december  - Ochtendwinterwandeling