Menu

Visie & Beleid

In 2020 is de Broekpolder een uniek, samenhangend en uitgebalanceerd natuur- en recreatiegebied, dat een grote rol speelt bij de verbinding van de stad met de groene hoofdstructuur van Nederland, met ruimte voor rust en natuur in grote delen van het gebied.

Daarbij staat duurzame ontwikkeling centraal. Het feit dat dit gebeurt op een voormalige stortplaats van vervuilde bagger is daarbij extra van belang, omdat het laat zien dat het mogelijk is om van dergelijke, bijna verloren gewaande locaties toch een waardevol natuur- en recreatiegebied te maken.

De Federatie Broekpolder zet zich in om van de Broekpolder een hoogwaardig, onomstreden groen natuur- en recreatiegebied te maken voor Vlaardingen en de regio. Dit doet de Federatie in samenwerking met alle belanghebbenden bij een hoogwaardige inrichting van de Broekpolder. Belanghebbend kunnen zijn individuele burgers, groepen uit de samenleving, bedrijven, instellingen en bestuurlijke instanties.

Het motto van de Broekpolder is: "Oerspronkelijk, Ontspannend, Avontuurlijk, Leerzaam & Sportief, Samen uit in de Stad"!

Het beleidsplan van de Federatie Broekpolder kunt u hier downloaden.

Plan van aanpak

Om een groot gebied als de Broekpolder te ontwikkelen zijn een breed gedragen visie en integrale planvorming nodig. In mei 2009 heeft de Federatie Broekpolder een Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (IIB) het licht doen zien, dat daarna door de Gemeenteraad van Vlaardingen is vastgesteld. In dit plan komt een aantal zogeheten Voorrangsprojecten samen die ieder voor zich en in samenhang met elkaar ervoor zorgen dat de Broekpolder wordt omgevormd tot een kloppend en evenwichtig geheel. Het IIB beschrijft de opdracht wélke zaken op korte termijn gerealiseerd dienen te worden en bevat ook een agenda voor de toekomst.

Coöperatieve vereniging Broekpolder i.o.

Binnen de Coöperatieve vereniging Broekpolder is een aantal partijen vertegenwoordigd zoals de Federatie Broekpolder en de Gemeente Vlaardingen, de ondernemers en instanties met een direct belang in de Broekpolder. Verenigingen en ondernemers die er gevestigd zijn en hun activiteiten ontwikkelen. Maar ook naaste buren, die in samenwerking met elkaar arrangementen kunnen aanbieden. Invoeren van parkmanagement is een voorbeeld, dat op korte termijn ook financieel voordeel op kan leveren. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk inkopen van diensten als vuilafvoer, bedrijfshulpverlening, energie.

Heel veel organisaties en bedrijven hebben een indirect belang bij een hoogwaardige Broekpolder. Het is goed voor het imago van de stad Vlaardingen, wat een positief effect heeft op het kunnen aantrekken van goed personeel. Voor huurders van wooncorporaties, die in hun vrije tijd kunnen ontspannen, wandelen, sporten. Maar altijd op basis van wederkerigheid: what’s in it for me?

De Broekpolder biedt, als groene long van het Rijnmondgebied, mogelijkheden voor onderwijs: stages, hoveniersopleidingen, beheergerichte opleidingen.